Nexsound – experimental, ambient, noise, improv record label

Nexsound party on November 1st, Kiev, Barvi club(per.Kovalskoyi, 5, m. Schulyavka): KOTRA, ZAVOLOKA, ANDREY KIRITCHENKO. 17UAH admission fee.